ثبت شرکت


گسترش تجارت و استفاده از منابع مالی بانکی واداری جهان در راستای تحقق اهداف اقتصادی صاحبان سرمایه در حفظ و گسترش اموال و همچنین حصول اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات شخصی همواره از پیش نیازهای شهروند جهانی است. شرکتهای ثبت در منطقه آزاد کارائیب یا اصطلاحاً “آفشور” بسته به نیاز متقاضیان کارآیی های متفاوت و موثری دارند. ما میتوانیم با توجه شرایط و پیش نیازهای شما انواع این شرکتها را معرفی و بهترین گزینه را با توجه به پیش نیازهای شما پیشنهاد کنیم.

 
بطور کلی شرکتهای “آفشور” در نیل به اهداف ذیل اثر بخش می‌باشند:
  • دستیابی به مقاصد مالی با بهره وری از استراتژیهای مالیاتی
  • تقلیل مالیات کشورهای بیگانه به سود حاصل از تجارت
  • مصونی کامل اطلاعات شخصی شهروند جهانی
  • حفظ اموال شهروند جهانی از مالیتهای بیگانه
  • امکان انتقال و جابجایی سرمایه از طریق مجاری قانونی
  • امکان مشارکت با افراد حقیقی یا حقوقی در قالب “آفشور هلدینگ”
مشاوره رایگان